Villkor

OBSERVERA Åtkomst till och användning av denna webbplats och alla Reckitt Benckisers webbplatser (nedan kallade "webbplats"/"webbplatser") är föremål för följande villkor och bestämmelser samt tillämplig lagstiftning. Genom att visa webbplatsen godtar du villkoren. Om du inte godtar villkoren ska du inte visa webbplatsen. Våra webbplatser kan innehålla ytterligare villkor som gäller för användning av webbplatserna. Om de villkor som anges här och de ytterligare villkoren på någon av våra webbplatser står i strid med varandra ska de här villkoren ha företräde. Reckitt Benckiser förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor och/eller stoppa åtkomsten till webbplatserna. Du bör med jämna mellanrum kontrollera gällande rättsligt meddelande och andra ytterligare villkor på webbplatserna eftersom dessa villkor är bindande för dig. 

Du kan läsa på webbplatsen för personlig nytta och information. Du får ladda ner material från webbplatsen till en dator och skriva ut det endast för egen, icke-kommersiell användning.  Du får däremot inte sprida, ändra, överföra eller uppdatera innehållet på webbplatsen utan föregående skriftligt tillstånd från Reckitt Benckiser. Du får inte länka till webbplatsen från en tredje parts webbplats utan föregående skriftligt tillstånd.  

Om inget annat anges har Reckitt Benckiser eller dess licenshavare upphovsrätten och andra immateriella rättigheter till allt material på webbplatsen (detta gäller inklusive och utan begränsning även fotografier och grafiska bilder). Varken äganderätt eller immateriella rättigheter överförs till någon tredje part genom användning av eller åtkomst till denna webbplats. Alla rättigheter, äganderätt och intressen i och för alla aspekter av denna webbplats tillhör Reckitt Benckiser eller dess licenstagare med ensamrätt.  Reckitt Benckisers webbplatser skyddas enligt upphovsrättslagstiftning och annan tillämplig lagstiftning.  Om du bryter mot något av villkoren i detta rättsliga meddelande eller för någon av webbplatserna upphör automatiskt din rätt att använda webbplatserna. Samtliga rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålles. 

Om du vill kommunicera formellt med Reckitt Benckiser i en rättslig fråga ska du kontakta Reckitt Benckiser Company. På vår företagswebbplats på reckittbenckiser.com finns en lista över våra lokala företag.

Materialet på webbplatsen visas "i befintligt skick" utan några garantier, förespeglingar eller andra villkor.  Reckitt Benckiser garanterar inte att innehållet på denna webbplats eller andra webbplatser som är länkade till denna är korrekt eller fullständigt.  Reckitt Benckiser kan när som helst och utan förvarning ändra innehållet.  Materialet på webbplatsen kan vara föråldrat och Reckitt Benckiser gör inga åtaganden när det gäller uppdateringar av föråldrat material.  Reckitt Benckiser ger dig tillgång till webbplatsen i den största omfattning lagen tillåter, med förbehållet att Reckitt Benckiser utesluter alla löften, garantier och villkor utöver detta rättsliga meddelande. 

Webbplatser som är designade för att ge information om sjukvårdsprodukter eller godkända läkemedel är inte avsedda att fungera som medicinsk rådgivning eller ge bruksanvisningar utan ska endast ge allmän information som det inte är tänkt att någon användare ska förlita sig på eller ska användas för något specifikt ändamål. Rådfråga alltid läkare eller apotekspersonal om behandling utifrån individuella omständigheter och behov. 

Reckitt Benckiser (inklusive dotterföretag, tjänstemän, chefer, anställda, aktieägare eller företrädare för Reckitt Benckiser och dess dotterbolag)  kan inte hållas ansvariga för några direkta, indirekta eller oavsiktliga skador, följdskador eller skador som motiverar skadestånd i avskräckande syfte som uppstår på grund av: (a) möjligheten (eller omöjligheten) att komma åt denna webbplats, (b) användning (eller omöjlighet att använda) något innehåll på denna webbplats eller (c)  innehållet på några webbplatser som är länkat ("hot-linked") till denna webbplats. Dessutom garanterar Reckitt Benckiser inte att denna webbplats eller den server som gör webbplatsen tillgänglig är fri från virus eller andra skadliga komponenter. Du (och inte Reckitt Benckiser) står för hela kostnaden för all service, reparation eller korrigering, och alla eventuella utdömanden i relaterade förhandlingar ska begränsas till ersättning och ska inte inkludera andra förelägganden eller anvisningar än betalningsföreläggande. 

Genom att posta eller överföra material till denna webbplats via Internet ger du Reckitt Benckiser rätt att behandla materialet som icke-konfidentiellt och allmänt tillgängligt. Genom att överföra eller posta meddelanden eller material på denna webbplats samtycker du till att Reckitt Benckiser och dess dotterbolag kan använda meddelandena och/eller materialet för valfritt ändamål, inklusive återgivning, överföring, publicering, sändning eller postning. Reckitt Benckiser har ingen skyldighet att svara på meddelanden som postas till denna webbplats och Reckitt Benckiser ger inte heller någon ersättning för sådan kommunikation och/eller sådant material.  Kom ihåg att tillämplig nationell lag reglerar vilken typ av material som kan postas på en webbplats. Du får inte bryta mot någon sådan lagstiftning, bland annat lagar som förbjuder hotfullt, ärekränkande, obscent, pornografiskt, sedlighetssårande eller vanhelgande material, eller posta material som skulle kunna utgöra eller uppmuntra till beteenden som betraktas som straffbara handlingar eller strider mot annan tillämplig lag. 

Reckitt Benckiser kan inte påta sig och godtar inget ansvar för att granska meddelanden och material som postas på våra webbplatser. Reckitt Benckiser förbehåller sig dock rätten att efter eget gottfinnande ta bort alla meddelanden och allt material som företaget finner oacceptabelt, oavsett skäl. 

Reckitt Benckiser avser att endast använda namn, logotyper och märken på denna webbplats i de territorier där företaget eller dess dotterbolag har rätt att använda dem, oavsett om det rör sig om ansökta eller registrerade varumärken, licenser eller annat.  För att undvika tveksamhet avser Reckitt Benckiser inte att använda några namn, logotyper eller märken i territorier där företaget inte har rätt till detta och kommer inte att leverera eller erbjuda att leverera produkter och/eller tjänster med sådana namn, logotyper eller märken i sådana territorier. Bruk eller missbruk av dessa varumärken eller något annat innehåll på webbplatsen, förutom i enlighet med dessa villkor eller i webbplatsens innehåll, är strängt förbjudet. 

Din användning av webbplatsen regleras i alla avseenden av dansk/svensk/norsk/finsk lag, utan hänsyn till valet av lagbestämmelser. Föremål för talan eller rättsliga anspråk som du kan ha avseende denna webbplats måste inledas inom 12 månader från det att föremål för talan uppstår. 

RB Nordic A/S.
Registrerat kontor på Vandtårnsvej 83A, 2860 Søborg, Danmark
Registrerat i Danmark, nr DK61016317 

Skydd av personuppgifter

Kom igång!

Om detta är första gången du använder Veet hjälper vi dig med att uppnå de bästa resultaten

Läs mer